پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوری
معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی پژوهشکده
معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی پژوهشکده​
      
دکتر محمدصادق خیاطیان
دکتری مدیریت تکنولوژی 
استادیار پژوهشکده مطالعات بنیادین علم  و فناوری 
پست الکترونیکی:
شماره تماس:
29905462
                                               
عکس پرسنلی.jpg

Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی