دانشگاه شهید بهشتی

همایش امور اجتماعی در برنامه هفتم توسعه

تاریخ انتشار: 1399/09/26 09:01 ق.ظ


پیام آقای دکتر مهدی مالمیر استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه شهید بهشتی

و نماینده گروه علوم اجتماعی در شورای علمی همایش

در خصوص کنفرانس امور اجتماعی در برنامه هفتم توسعه 


پیام نماینده گروه علوم اجتماعی در برنامه هفتم توسعه


Lah. Dr malmir. Hamayesh 1.jpeg


Sorosh-Icon
کلید واژه ها: همایش امور اجتماعی در برنامه هفتم توسعه
منبع خبر دانشکده ادبیات و علوم انسانی
تعداد مشاهده: 1,022
اخبار : همایش امور اجتماعی در برنامه هفتم توسعه
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی